STATUT

STATUT

FUNDACJI AVE PATRIA

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 • 1.

Fundacja pod nazwą: Fundacja Ave Patria, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:

 • Piotra Białka, syna Edwarda i Apolonii, zamieszkałego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 27,
 • Macieja Białka, syna Piotra i Haliny, zamieszkałego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 27,

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 4A, dnia 18 czerwca 2010 roku, repertorium A nr 859/2010 przez notariusza Renatę Żurawską.

 • 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 3.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

 • 4.

Siedzibą Fundacji jest Ożarów Mazowiecki.

 • 5.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

 • 6.

Fundacja może używać wyróżniającego ją godła i pieczęci.

 • 7.

Fundacja uzyska status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych we właściwych przepisach.

 • 8.
 1. Fundator może swoje uprawnienia w Fundacji, w szczególności prawa wynikające z § 21, § 24 ust. 3, § 27, § 29, § 31, § 32 ust. 2, § 38 ust. 2, § 39 ust. 3, § 40 ust. 2 Statutu Fundacji, przekazać wskazanej przez siebie osobie, powiadamiając o tym pisemnie Fundację.
 2. Fundator może pełnić funkcje członka Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji osobiście.

Rozdział II

Cele i sposoby działania fundacji

 • 9.

Celem Fundacji jest:

 1. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalno-patriotycznej w Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Współpraca i ułatwianie kontaktów pomiędzy chórami oraz artystami z polonijnych środowisk.
 3. Wspieranie działalności muzyczno-chóralnej i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
 4. Promowanie działalności patriotyczno-muzycznej.
 5. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 6. Współpraca z instytucjami oraz urzędami administracji publicznej w zakresie działalności kulturalnej, patriotycznej i oświatowej.
 7. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój społeczności lokalnych.
 8. Prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, oświatowo-wychowawczej zgodnie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego.
 • 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne:

 1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 2. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 4. działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 5. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
 6. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 7. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 8. działalność bibliotek i archiwów (PKD 90.01),
 9. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 10. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 11. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 12. działalność organizatorów turystki (PKD 79.12.Z),
 13. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1),
 14. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 15. nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
 16. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
 17. działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
 18. działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
 19. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 20. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
 21. działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
 22. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
 23. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 24. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 25. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),

oraz nieodpłatne:

 1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 2. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 3. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 4. działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 5. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
 6. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 7. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 8. działalność bibliotek i archiwów (PKD 90.01),
 9. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 10. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 11. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 12. działalność organizatorów turystki (PKD 79.12.Z),
 13. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1),
 14. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 15. nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
 16. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
 17. działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
 18. działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
 19. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 20. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
 21. działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
 22. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
 23. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 24. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 25. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C).
 • 11.
 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi, organami publicznymi, innymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi.
 • 12.

Wszelkie dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na działalność statutową Fundacji.

 • 13.

Fundacja może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 • 14.
 1. Fundacja może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Rady Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

 • 15.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.100,00 złotych (słownie: dwa tysiące sto złotych) oraz  środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania, przy czym 1.100,00 złotych (słownie: tysiąc sto złotych) z Funduszu jest przeznaczone na realizację celów statutowych, a 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

 • 16.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 • 17.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, zapisów, spadków,
 2. dotacji i subwencji,
 3. dochodów z majątku Fundacji oraz z prowadzonej odpłatnie działalności statutowej oraz z działalności gospodarczej,
 4. ofiarności publicznej.
 • 18.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa o co najmniej 50% długi spadkowe.

 • 19.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV

Organy Fundacji

 • 20.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

 • 21.
 1. Rada Fundacji składa się minimalnie z 3 i maksymalnie z 10 osób i jest powoływana na czas nieoznaczony przez Fundatorów, w drodze jednogłośnej uchwały.
 2. Fundatorom służy prawo odwołania całej Rady Fundacji, jak również każdego z jej członków, przy czym uchwała w tym przedmiocie musi zostać podjęta jednogłośnie.
 • 22.

Rada jest organem o uprawnieniach opiniodawczych jak również jest organem kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji. Rada Fundacji wybiera z spośród swojego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.

 • 23.
 1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku, przy czym posiedzenie sprawozdawcze w celu podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w § 24 ust. 2 lit. c, d i e. odbywa się corocznie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, przy czym za dzień bilansowy uważa się dzień, na który Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, który pisemnie powiadamia członków Rady Fundacji o terminie, miejscu i porządku obrad danego posiedzenia, z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Fundacji pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 3. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
 6. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 • 24.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 2. wykonywanie uprawnień kontrolnych i nadzorczych, polegających na:
 1. kontrolowaniu działalności merytorycznej i finansowej Fundacji,
 2. przedstawianiu Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 3. rozpatrywaniu i zatwierdzaniu corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 4. rozpatrywaniu i zatwierdzaniu sprawozdań finansowych Fundacji za dany rok obrotowy,
 5. udzielaniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez niech obowiązków.
 1. składanie Fundatorom corocznych sprawozdań z działalności Rady Fundacji oraz zatwierdzonych sprawozdań finansowych oraz zatwierdzonych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji w terminie do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego.
 • 25.
 1. W celu wykonania czynności kontrolnych i nadzorczych, o których mowa w § 24 ust. 2 lit. a, każdy członek Rady Fundacji może w każdym czasie przeglądać księgi i inne dokumenty Fundacji, zażądać wydania przez Zarząd kopii tych dokumentów oraz zażądać od Zarządu wyjaśnień w każdej sprawie związanej z działalnością Fundacji.
 2. Zarząd nie może odmówić członkowi Rady Fundacji wyjaśnień oraz udostępnienia ksiąg oraz innych dokumentów Fundacji.
 • 26.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
 • 27.
 1. Zarząd Fundacji składa się minimalnie z 3 i maksymalnie z 10 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów, w drodze jednogłośnej uchwały.
 2. Fundatorom służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków, przy czym uchwała w tym przedmiocie musi zostać podjęta jednogłośnie.
 • 28.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

 • 29.

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, przy czym następujące decyzje Zarządu Fundacji wymagają zgody Fundatorów wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności:

 1. podejmowanie decyzji o zaciągnięciu przez Fundację zobowiązań lub o rozporządzeniu przez Fundację prawami majątkowymi, których wartość przekracza 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
 2. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia przez Fundację nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 3. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji, a także połączenia z inną fundacją.
 • 30.

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością statutową Fundacji, a w szczególności:

 1. wytyczanie kierunków działalności Fundacji oraz uchwalanie programów działalności Fundacji,
 2. realizowanie uchwalonych programów działalności Fundacji,
 3. prowadzenie dokumentacji Fundacji,
 4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 7. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
 8. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkość zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
 9. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz ich przedstawianie Radzie Fundacji w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, o którym mowa w § 23 ust. 1,
 10. składanie corocznie właściwemu ministrowi zatwierdzonego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za rok poprzedni, a także przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzonego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za rok poprzedni oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.
 • 31.

Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustalają Fundatorzy.

 • 32.
 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
 2. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać regulamin uchwalony przez Fundatorów.
 • 33.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie, Wiceprezes Zarządu razem z innym członkiem Zarządu Fundacji.

Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

 • 34.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, w zakresie:

 1. sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
 2. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
 3. doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
 4. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 5. reklama (PKD 73.1),
 6. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 7. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 8. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 9. działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
 10. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z).
 • 35.
 1. Działalność odpłatna Fundacji określona w § 10 nie może pokrywać się z działalnością gospodarczą Fundacji określoną w § 34.
 2. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności gospodarczej prawo wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji lub licencji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Fundację nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia, koncesji lub licencji.
 • 36.
 1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
 2. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 3. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
 4. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
 • 37.

Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

 • 38.
 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów.

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe

 • 39.
 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów, w drodze jednogłośnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
 • 40.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
 • 41.

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U.  1991, Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, Nr 96, poz. 873 ze zm.).

Statut Fundacji „AVE PATRIA” został przyjęty w dniu 26 października 2010 roku.                

Maciej Białek              Piotr Białek